Concello de Foz
Versión en galegoGalego
Versión en castellanoCastellano
Luns, 17 de Xuño de 2024
Especial Basílica de San Martiño
ACCESOS DIRECTOS
Ir a Inicio Avisos Axenda de eventos Opinión Directorio correo electrónico Directorio telefónico Plano de Foz Galería fotográfica
Axudámosche a atopar todo o que precisas. Escribe un termo relacionado co tema que che interesa:

Concello >> Corporación municipal >> Xunta

Xunta de goberno local

A Xunta de Goberno Local é un órgano colegiado necesario en todos aqueles Municipios con poboación superior a cinco mil habitantes, ou nos que así o estableza o seu Reglamento Orgánico ou así o acorde o Pleno, sendo en consecuencia necesario no Concello de Foz.

Está integrada polo Alcalde, quen a preside, e por un número de Concelleiros que non pode superar o terzo do número legal de membros da Corporación.

Os membros da Xunta de Goberno son designados libremente polo Alcalde, o cal igualmente pode cesalos con total autonomía, dando conta ao Pleno da Corporación. Iso permite ao Alcalde constituír un órgano de colaboración coherente, con persoas da súa confianza, pero que ata poden pertencer a partidos ou grupos políticos distintos, se así se conveu mediante pactos previos.

A Xunta de Goberno constitúese con dous cometidos fundamentais:

  • O primeiro é asistir ao Alcalde no exercicio dos seus atribuciones, para o que ha de ser informada de todas as súas decisións, ata con carácter previo se o asunto é importante esta atribución é propia da Xunta de Goberno e indelegable. Cando se reúne con este carácter deliberante non pode adoptar ningún Acordo, pero si pode emitir Dictames, como máis adiante veremos, polo que necesariamente ha de estar válidamente constituída.
  • En segundo lugar, é atribución da Xunta de Goberno exercer aquelas competencias que lle foron delegadas, ben polo Alcalde, ben polo Pleno da Corporación, ou que lle foron atribuídas por Lei. Aínda que os dous primeiros supostos son frecuentes, nin na Lexislación de Réxime Local nin na Lexislación sectorial atópanse apenas exemplos do último, o cal é lóxico para evitar baleiros legais, dado que non se trata dun órgano necesario en todos os Municipios.

As competencias delegables serían a dirección, inspección e impulso das obras e servizos municipais; o desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado, a disposición de gastos dentro da súa competencia, o ordenamiento de pagos e a rendición de contas; a aprobación da oferta de emprego público, de acordo co orzamento e o persoal aprobados, e das bases das probas para a selección de persoal e para os concursos de provisión de postos de traballo; a distribución das retribuciones complementarias que non sexan fixas e periódicas; acordar o nomeamento e sancións do persoal, excepto a separación do servizo dos funcionarios e o despedimento do persoal laboral; a aprobación non reservada ao Pleno dos instrumentos de planeamiento de desenvolvemento do planeamiento xeral, dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización; a sanción das faltas por desobediencia ou infracción de Ordenanzas municipais; as contrataciones de obras e servizos da súa competencia previstos no orzamento; a aprobación de obras e servizos da súa competencia; a adquisición de bens e dereitos cuxo valor non supere os límites cuantitativos establecidos e a enajenación de bens inmuebles e de bens mobles non cualificados como histórico-artísticos previstas no orzamento; o otorgamiento de licenzas non reservadas ao Pleno por Leis sectoriales; a publicación, ejecución e cumprimento dos Acordos municipais; e todas aquelas que confiran as Leis á Alcaldía ou que se asignen ao Municipio sen atribuír a outros órganos municipais.

En todos estes casos, os Acordos adoptados terán o mesmo valor que as Resolucións que dicte o Alcalde achega de competencias que se reservou.

Por outra banda, a Xunta de Goberno tamén pode asumir as competencias que lle delegue o Pleno da Corporación, podemos relacionalas nos seguintes términos: o exercicio das accións xudiciais e de defensa da Corporación; a declaración de lesividad dos actos do Concello; a concertación de operacións de crédito, de contrataciones e concesións de toda clase que sexan da súa competencia; a aprobación de proxectos de obras e servizos da súa competencia que non estean previstos no Orzamento; a adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10% dos recursos do orzamento ou cincocentos millóns de pesetas (tres millóns de euros); a enajenación de cualesquiera bens non recollidos no orzamento ou, aínda estándoo, que superen o límite cuantitativo do apartado anterior; a votación da moción de censura e da cuestión de confianza; las demais que lle confiran as Leis.

En canto ao réxime de funcionamento da Xunta de Goberno, dentro do réxime xeral prevese a existencia de sesións ordinarias, extraordinarias e extraordinarias urxentes; o carácter non público das sesións; a obrigación de que as sesións celébranse na Casa Consistorial, salvo caso de forza maior; e a esixencia de que se emita Dictame previo do Secretario e do Interventor nos casos en que así se esixa, así como da asistencia do primeiro cando se adopten Actos e Acordos.

Como peculiaridades en relación co réxime xeral de sesións establecido para o Pleno da Corporación, podemos sinalar as seguintes que recollen distintos preceptos do ROF:

  • En primeiro lugar, entre a convocatoria e a celebración da sesión soamente é necesario que transcorran vinte e catro horas, excepto nas sesións extraordinarias e urxentes, nas que se deberá declarar a urxencia por maioría dos seus membros antes de entrar a coñecer os asuntos. O Presidente é o encargado tanto de convocar as sesións e reunións como de dirixir e ordenar os debates.
  • A periodicidad das súas sesións establécea o Reglamento Orgánico e, na súa falta, celebrarase cada quince días. Para a súa válida constitución se requiere a asistencia da maioría absoluta dos seus membros en primeira convocatoria e unha terceira parte deles, en segunda convocatoria, unha hora despois e, en calquera caso, nunca un número inferior a tres.
  • Os expedientes nos que actúe por delegación do Pleno deberán someterse á omisión Informativa correspondente e os Acordos adoptaranse neste caso mediante votación formal, á que se aplicarán as regras xerais.
  • E, aínda que as súas sesións non son públicas, deberán comunicarse os Acordos adoptados á Administración do Estado e á Autonómica, e remitirase copia do Acta a todos os Concelleiros, membros da mesma ou non, no prazo de dez días. publicidade no caso de que actúe exercendo competencias delegadas polo Pleno da Corporación.

Nestes intres non dispoñemos de nada recente.

Financiado pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia Deseñado por Megabyte Desarrollo Web [ Aviso Legal ] [ Directorio de contacto ]