Concello de Foz
Versión en galegoGalego
Versión en castellanoCastellano
Luns, 17 de Xuño de 2024
Especial Basílica de San Martiño
ACCESOS DIRECTOS
Ir a Inicio Avisos Axenda de eventos Opinión Directorio correo electrónico Directorio telefónico Plano de Foz Galería fotográfica
Axudámosche a atopar todo o que precisas. Escribe un termo relacionado co tema que che interesa:

Concello >> Corporación municipal >> O alcalde

O alcalde

O Alcalde, órgano unipersonal necesario da organización municipal, caracterizase por ser o Presidente da Corporación, o máximo representante do Municipio e o Xefe da Administración Municipal. É un órgano básico da organización municipal.


O Alcalde resulta elexido, por e entre os Concellales, na mesma sesión de constitución do Axuntamento. En canto o procedimento de elección o artígo 196 da LOREG establece en primero lugar que para ser candidato é necesario encabezar algunha das listas electorales. Se ningún dos candidatos obten a maioría absoluta dos Concellales, proclamase Alcalde a aquel Concellal que encabezara a lista máis votada; en caso de empate, resuelvese por sorteo.


Unha vez proclamado e aa mesma sesión, a primera obligación do Alcalde antes de comenzar o ejercicio das súas funcións, é xurar ou prometer o cargo ante o Axuntamento Pleno.


Os principales cometidos do Alcalde son presidir aa Corporación, representar ó Municipio e ostentar a Xefatura da Administración Municipal. Pero tanto o artígo 21 da LBRL (ampliado pola Lei 11/1999, de 21 de abril, consecuencia do Pacto Local, y pola Lei 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para a Modernización do Goberno Local), ó que completa o artígo 24 do TRRL (non básico), e aínda máis, o artígo 41 do ROF, establecen unha detallada relación de atribucións. Estas relacións non teñen carácter cerrado nin exhaustivo xa que todas elas cerranse con unha dobre cláusula residual: tamén competen o Alcalde aquelas outras que expresamente lle confiran as Leis estatales ou autonómicas, ou aquelas atribuidas ó Concello sen determinar o órgano competente, quedando así configurada esta figura con un claro matiz presidencialista. Así o reconoñeceu a STS de 10 de noviembre de 1992.


Podemos clasificar estas competencias nos seguintes términos:

 1. Como Presidente da Corporación, debe convocar e presidir as sesions dos órganos colexiados, dirimir os empates co seu voto de calidade e comunicar á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma, en tiempo e forma, os actos e Acuerdos municipales.
 2. Como representante do Concello non se limita a unha función protocolaria, senon que alcanza á manifestación frente a terceiros da vontade do Concello e, polo tanto, do Municipio.
 3. Como Xefe da Administración Municipal as facultades son varias e notables:
  • Directivas, tanto do goberno e a administración municipales como das obras e servicios, que debe ademáis inspeccionar e impulsar.
  • De policía, non só como Xefe da Policía Municipal, senon tamén ó sancionar as faltas de desobediencia a súa Autoridade ou a infracción de Ordenanzas, e ó ser e competente para o outorgamento de licencias.
  • Normativas, como é o dictar Bandos.
  • Financieiras, ó desarrollar a xestión económica, dispoñer gastos, ordenar pagos, rendir contas e concertar operacións de crédito, e contratar obras e servicios; todo elo, dentro do límite da súa competencia.
  • En materia de persoal, como Xefe superior de toda a plantilla.
  • En situacións de urxencia, nas que debe exercitar accións xudiciales e administrativas ou adoptar persoalmente e baixo a súa responsabilidade as medidas necesarias en casos de catástrofe ou infortunios públicos ou grave risco dos mesmos.

Xeralmente, as decisións do Alcalde adoptarán a forma de Decretos ou Resolucións, as cales serán recollidas en Libros coas mesmas esixencias que os Libros que recollen as Actas das sesións dos órganos colexiados da Corporación

Nestes intres non dispoñemos de nada recente.

Financiado pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia Deseñado por Megabyte Desarrollo Web [ Aviso Legal ] [ Directorio de contacto ]